Disclaimer Privacywetgeving - Fierens website

Go to content

Disclaimer Privacywetgeving

 
 
 
-----------------------------------------------------
Deze website is eigendom van  Fierens bvba
 
Contactgegevens:
  Fierens bvba
015/27 77 12
info@sanitairfierens.be
BE 0426 584 521
 
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden
die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Fierens bvbva
op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd
belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld.

U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op  info@sanitairfierens.be.
Bent u het niet eens met de manier waarop Fierens bvba uw gegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
(www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Meer informatie over de manier waarop Fierens bvba omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming op aanvraag via mail.
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het volgende:
 
Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld.
Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig.
Voor verdere en concrete uitleg kan u met Fierens bvba  contact nemen via mail.
Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook
die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

Fierens bvba neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
In dit document legt Fierens bvba uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt.
Ze vormt aldus het algemene beleid van  Fierens bvba op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is Fierens bvba Gentsesteenweg 107 2800 Mechelen
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Chris@sanitairfierens.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren,
zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Fierens gegevens?
Fierens bvba verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz.) ,
wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.
Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer”
en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

 Bent u leverancier / onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen
in het kader van de levering van producten of diensten,voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.
In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.
 Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier / onderaannemer,
bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten,
bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.
 
Welke gegevens verzamelt en verwerkt Fierens bvba?
 Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project
waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens,
zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband.
Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens
verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt.  
 
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.
Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen.
Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.
 Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.  
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
 
Hoe verzamelt  Fierens bvba uw gegevens?
 Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult.
Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
 Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u.
Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen.
Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers die actief zijn
op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.
 Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden.
Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ?
  In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben
als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten.
Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations,
is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.
Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.
 
 Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning,
boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan
verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven.
Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht
of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen.
In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.
 
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.
Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten.
Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben.
In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau
of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.
 
Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen.
Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@sanitairfierens.be, met een bewijs van uw identiteit.
Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
 
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Fierens bvba uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij
de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
 
 Wijzigingen
 Fierens bvba behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
 
Back to content